Pravidlá súťažnej akcie „Súťaž Brumík“

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len "usporiadateľ").

ORGANIZÁTOR

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 57, 186 00, Praha 8, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928.

1 Doba trvania súťaže

Súťažná akcia s názvom „Súťaž Brumík“ (ďalej tiež len ako "súťaž") bude realizovaná v termíne 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022 (ďalej tiež len ako „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

2 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá v dobe trvania súťaže navštívi internetovú adresu www.brumikobjavitel.sk, splní všetky podmienky pre účasť v súťaži, potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu viď 8 bod týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník, ktorý má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 22 z. Č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

3 Mechanika

Súťaže sa je možné zúčastniť nákupom akéhokoľvek výrobku Brumík od spoločnosti Mondelēz v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťaž prebieha ako 8 súťažných kôl, ktoré sa konajú v týchto termínoch:

1. kolo začína v nedeľu 1. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 8. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie prvého kola prebehne v pondelok 9. 5. 2022

2. kolo začína v pondelok 9. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 15. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie druhého kola prebehne v pondelok 16. 5. 2022

3. kolo začína v pondelok 16. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 22. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie tretieho kola prebehne v pondelok 23. 5. 2022

4. kolo začína v pondelok 23. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 29. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie štvrtého kola prebehne v pondelok 30. 5. 2022

5. kolo začína v pondelok 30. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 5. 6. 2022 o 23:59, žrebovanie piateho kola prebehne v pondelok 6. 6. 2022

6. kolo začína v pondelok 6. 6. 2022 00:00 a končí v nedeľu 12. 6. 2022 o 23:59, žrebovanie šiesteho kola prebehne v pondelok 13. 6. 2022

7. kolo začína v pondelok 13. 6. 2022 00:00 a končí v nedeľu 19. 6. 2022 o 23:59, žrebovanie siedmeho kola prebehne v pondelok 20. 6. 2022

8. kolo začína v pondelok 20. 6. 2022 00:00 a končí vo štvrtok 30. 6. 2022 o 23:59, žrebovanie ôsmeho kola prebehne v piatok 1. 7. 2022

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá a v dobe konania súťaže na webových stránkach www.brumikobjavitel.sk vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako „registrácia“). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, email a platné telefónne číslo. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód (či iný unikátny kód z pokladničného dokladu) zhodný so súťažným pokladničným dokladom. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom pokladničných dokladov. Pokladničné doklady je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať opakovane (tj vždy nový pokladničný doklad a vždy každý pokladničný doklad iba raz). Po skončení prvého až ôsmeho kola súťaže bude zo všetkých registrovaných pokladničných dokladov v danom súťažnom kole vždy vyžrebovaný 1 pokladničný doklad, ktorého majiteľ (tj súťažiaci, ktorí vyžrebované pokladničné doklady registrovali) sa stáva výhercom "týždennej výhry" (viď kapitola 5. Výhry). Výherca má nárok iba na 1ks týždennej výhry za dobu trvania jedného súťažného kola.

Po skončení ôsmeho kola súťaže bude zo všetkých registrovaných pokladničných dokladov, ktoré boli vložené do súťaže počas konania celej súťaže tj. 1.5. – 30.6.2022 vyžrebovaný 1 pokladničný doklad, ktorého majiteľ (tj súťažiaci, ktorý vyžrebovaný pokladničný doklad registroval) sa stáva výhercom hlavnej výhry (pozri kapitolu 5. Výhry).

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. znie budú vyradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si teda vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, nekalého či nečestného konania, či účastníkov, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne čo i len dôvodné podozrenie na takéto konanie alebo pochybnosti o čestnom spôsobe získania pokladničných dokladov zo strany súťažiach.

4 Súťažné podkladničné doklady

Účastník súťaže zakúpi v dobe konania súťaže (tj. od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022) v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky súťažný výrobok zn. Brumík od spoločnosti Mondelez a uschová si pokladničný doklad pre prípad výhry ak prípadnému následnému overeniu ( dátum nákupu je akceptovaný od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022), následne vyfotografuje alebo naskenuje pokladničný doklad, kde bude zreteľne viditeľná časť s nákupom súťažného výrobku zn. Brumík a číslom DKP kódu či číslom pokladničného dokladu s dátumom nákupu, podľa bodu 2 týchto pravidiel, zaregistruje sa a nahrá súťažnú fotografiu (scan).

Fotografie pokladničných dokladov musia byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg. Na fotografii (scane) pokladničného dokladu musí byť jasne vidieť dátum nákupu súťažného výrobku Brumík. Fotografia (scan) musí byť čitateľná(ý)! Každá nahraná fotografia (scan) pokladničného dokladu musí byť originálna a zhotovená daným súťažiacim. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

5 Výhry

1. kategória (hlavná výhra):

1x voucher na dovolenku od spoločnosti Invia.sk, ktorého hodnota v hrubej výške činí 1 975, 3, - EUR a ktorá po odvedení príslušnej 19% dane podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z.., o dani z príjmov, v platnom znení ( zrážková daň), činí sumu 1 600, - EUR. Zrážkovú daň odvedie usporiadateľ, resp. organizátor súťaže a výherca tak získa elektronický voucher s čistou hodnotou 1 600, - EUR. Voucher má platnosť a je potrebné ho uplatiť do 31.12.2023. Konkrétne parametre dovolenky budú na individuálnom dohovore výhercu so spoločnosťou Invia. Je možné, aby si výherca vybral aj dovolenku presahujúcu hodnotu výhry, musí však zostávajúcu časť ceny doplatiť z vlastných prostriedkov a na základe predchádzajúceho dohovoru so spoločnosťou Invia. Pre vylúčenie všetkých pochybností, usporiadateľ zdôrazňuje, že pre prípad, že by si výherca vybral dovolenku, ktorá nedosahuje čistú hodnotu vouchera, nebude mu rozdiel medzi hodnotou dovolenky a čistou hodnotou vouchera preplatený.“

2. kategória (týždenná výhra):

V súťaži sa súťaží celkom o 8x týždennú výhru, tj detský bicykel s detskou helmou Rascal. Týždenná výhra: Bicykel značky Early Rider, veľkosť 20''v červenej farbe, v hodnote 350 EUR, prilba značky Rascal, farba podľa výberu súťažiaceho (farby na výber ružová alebo mintová zelená), v hodnote 50 EUR.

Výhry sú určené iba na osobné účely.

6 Výhercovia

Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu po ukončení súťaže. Následne bude výherca kontaktovaný organizátorom súťaže za účelom doplnenia osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska) k riadnemu zaslaniu výhry. Výherca je povinný oznámiť svoje osobné údaje organizátorovi súťaže v termíne stanovenom organizátorom súťaže. Pokiaľ tak v stanovenej lehote neurobí, výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.
Výhercom bude výhra odoslaná do 31. 8. 2022.

7 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Výhra, ktorú nebolo možné doručiť z akéhokoľvek dôvodu, prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry.

Prípadné reklamácie či akúkoľvek ujmu v spojení s vouchermi od spoločnosti Invia.sk a ďalej na detský bicykel a prilbu od spoločnosti Littlebike s.r.o. je nutné uplatniť priamo u týchto dodávateľov výhier.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo ich kontroly.

8 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mena a priezviska, e-mailu. Uvedené osobné údaje budú použité za účelom organizácie a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikácie súťažiacich v súťaži, zaradenia do databázy súťažiacich v súťaži, odovzdania výhier výhercom či overenia dodržiavania pravidiel súťaže.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť bez súhlasu súťažiacich spracovávané na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä za účelom, prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä zaslanie výhier v tejto súťaži či pre overenie dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli a súhlasili so spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich výmaz, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť nasledujúcim spôsobom: emailom na hello@peppermint.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Počas dlhšieho môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, pokiaľ bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže.

Správcom údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľskej spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte hello@peppermint.cz. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Súťažiaci má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov. Súťažiaci má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď súťažiaci popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, keď spracovanie osobných údajov je protiprávne a súťažiaci odmieta výmaz osobných údajov. a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Súťažiaci má právo na výmaz osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade, že odvolá svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie, alebo v prípade, že osobné údaje boli spracované protiprávne, alebo v prípade, že osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa. Súťažiaci má tiež právo na prenositeľnosť údajov. Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že pokiaľ súťažiaci požiada o prenesenie a výmaz poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Súťažiaci má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora či ostatných súťažiacich v súvislosti s organizovaním tejto súťaže. Súťažiaci nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

Organizátor týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies je možné vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

9 Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na www.brumikobjavitel.sk.

Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži av prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou.


V Bratislave dňa 1. 5. 2022