Pravidlá súťaže „Hrajte s Brumíkom o horské bicykle s prilbou“ (ďalej len „pravidlá“)

Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 635/57, Praha 8, 186 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928 (ďalej len „organizátor“).

1 Doba trvania súťaže

Súťaž s názvom „Hrajte s Brumíkom o horské bicykle s prilbou“ (ďalej tiež len ako „súťaž“) bude realizovaná v termíne 1. 5. 2024 do 25. 6. 2024 (ďalej tiež len ako „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

2 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá v dobe trvania súťaže navštívi webovú stránku https://brumikobjavitel.sk (ďalej len „súťažná stránka“), splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník, ktorý má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § ustanovenia 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

3 Mechanika

Súťaže je možné zúčastniť sa nákupom akéhokoľvek výrobku Brumík od spoločnosti Mondelēz zakúpeného v akejkoľvek predajni či internetovom obchode na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný pokladničný doklad.

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa uvedené kritériá a v dobe trvania súťaže na webových stránkach https://brumikobjavitel.sk vyplní všetky stanovené údaje a tým sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako „registrácia“). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, email, telefónny kontakt. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť akýkoľvek unikátny kód zo súťažného pokladničného dokladu (napríklad DKP, OKP, KP), zhodný so súťažným pokladničným dokladom. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom súťažných pokladničných dokladov. K jednej registrácii účastníka je teda možné nahrať viac súťažných pokladničných dokladov (tj vždy nový súťažný pokladničný doklad a vždy každý iba raz). Súťažiaci môže však vyhrať iba raz za celú dobu trvania súťaže. Pokiaľ by súťažiaci bol vyžrebovaný opakovane a mal by dostať ďalšiu výhru, nemá na takú ďalšiu výhru nárok a usporiadateľ je oprávnený vyžrebovať nového výhercu, a to aj opakovane, dokiaľ nebude vyžrebovaný výherca, ktorý doteraz žiadnu výhru neobdržal.

Súťaž je rozdelená do 8 (ôsmich) súťažných kôl. Po skončení každého súťažného kola bude vyžrebovaných vždy 5 súťažných účteniek, ktorých majitelia (t.j. súťažiaci, ktorí vyžrebovanú účtenku registrovali v dobe trvania súťaže a zároveň v príslušnom termíne daného súťažného kola) sa stávajú výhercami detského bicykla a helmy.

Losuje sa vždy iba z tých súťažných pokladničných dokladov, ktoré boli v príslušnom termíne daného súťažného kola t.j. v rámci termínu trvania príslušného súťažného kola v zmysle nižšie uvedeného rozpisu zaregistrované.

 • 1. kolo začína v stredu 1. 5. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 7. 5. 2024 o 24:00. Žrebovanie prvého kola prebehne v stredu 8. 5. 2024.
 • 2. kolo začína v stredu 8. 5. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 14. 5. 2024 o 24:00. Žrebovanie druhého kola prebehne v stredu 15. 5. 2024.
 • 3. kolo začína v stredu 15. 5. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 21. 5. 2024 o 24:00. Žrebovanie tretieho kola prebehne v stredu 22. 5. 2024.
 • 4. kolo začína v stredu 22. 5. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 28. 5. 2024 o 24:00. Žrebovanie štvrtého kola prebehne v stredu 5. 6. 2024.
 • 5. kolo začína v stredu 29. 5. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 4. 6. 2024 o 24:00. Žrebovanie piateho kola prebehne v stredu 6. 5. 2024.
 • 6. kolo začína v stredu 5. 6. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 11. 6. 2024 o 24:00. Žrebovanie šiesteho kola prebehne v stredu 12. 6. 2024.
 • 7. kolo začína v stredu 12. 6. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 18. 6. 2024 o 24:00. Žrebovanie siedmeho kola prebehne v stredu 19. 6. 2024.
 • 8. kolo začína v stredu 19. 6. 2024 o 0:00 hodine a končí v utorok 25. 6. 2024 o 24:00. Žrebovanie ôsmeho kola prebehne v stredu 26. 6. 2024.

Pokiaľ sa súťažného kola nezúčastní dostatočný počet súťažiacich a nebude možné vylosovať všetky výhry, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si teda vyhradzujú právo vylúčiť bez náhrady zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, ​​nekalého či nečestného konania, či účastníkom, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa, organizátora alebo iného súťažiaceho, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne i len podozrenie na také konanie alebo pochybnosti o čestnom spôsobe získania súťažných pokladničných dokladov zo strany súťažiacich. Rozhodnutie usporiadateľa o vylúčení účastníka zo súťaže alebo o neudelení výhry je výlučne v kompetencii a na uvážení usporiadateľa a je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

4 Súťažný pokladničný doklad

Súťažným pokladničným dokladom je pokladničný doklad preukazujúci nákup aspoň jedného výrobku značky Brumík od spoločnosti Mondelēz alebo ich ľubovoľnej kombinácie, a to v dobe trvania súťaže (tj. od 1. 5. 2024 do 25. 6. 2024), zakúpený v akejkoľvek predajni či internetovom obchode na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažný výrobok zn. Brumík“).

Účastník súťaže je povinný uchovať si súťažný pokladničný doklad pre prípad výhry a na prípadné následné overenie (dátum nákupu je akceptovaný od 1. 5. 2024 do 25. 6. 2024) zo strany usporiadateľa a/alebo organizátora, následne musí nafotiť, nasnímať alebo naskenovať súťažný pokladničný doklad, na fotke/snímke ktorej bude zreteľne viditeľná časť s nákupom súťažného výrobku zn. Brumík a unikátnym číslom súťažného pokladničného dokladu (DKP, OKP, KP, príp. iným unikátnym kódom) s dátumom nákupu, vstúpi na súťažnú stránku uvedenú v bode 2 týchto pravidiel, zaregistruje sa a nahrá súťažnú fotografiu (scan).

Fotografia (scan) súťažného pokladničného dokladu musí byť vo formáte: jpeg, png, jpg alebo pdf. Na fotografii (scane) súťažného pokladničného dokladu musí byť jasne vidieť dátum nákupu súťažného výrobku zn. 7Days. Fotografia (scan) musí byť čitateľná/ý! Každá nahratá fotografia (scan) súťažného pokladničného dokladu musí byť originál a vyhotovená daným súťažiacim. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) súťažných pokladničných dokladov, ktoré budú do systému nahraté opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim, alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) súťažných pokladničných dokladov, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

5 Výhry

V súťaži sa hrá celkom v rámci ôsmych súťažných kôl (8x) o týždennú výhru, tj. Detský ľahký bicykel Kubikes 24L a detská prilba Rascal. Za celú dobu trvania súťaže (v rámci ôsmych súťažných kôl) sa hrá celkom o 40ks tejto výhry.

Týdenní výhra: 5x Detský ľahký bicykel značky Kubikes 24L v červenej, zelenej alebo čiernej farbe (farba podľa výberu súťažiaceho) v hodnote 553 EUR a detská prilba značky Rascal veľkosti S v čiernej farbe v hodnote 39 EUR. Vyherca je povinny zdanit hodnotu vyhry podla § 8 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov prevysujucu sumu 350 EUR oslobodenu od dane z prijmov, a taktiez odviest z prislusnej sumy zdravotne odvody.

Výhra je určená iba na osobné účely.

6 Výhercovia

Každý výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu po ukončení súťažného kola. Následne budú výhercovia kontaktovaní organizátorom súťaže za účelom doplnenia osobných údajov v chýbajúcom rozsahu (dátum narodenia a adresa trvalého bydliska) potrebných na riadne zaslanie výhry. Výhra bude výhercovi zaslaná poštou/kuriérskou službou. Výherca je povinný oznámiť svoje osobné údaje organizátorovi súťaže v termíne stanovenom organizátorom súťaže. Pokiaľ tak v stanovenej lehote neurobí, výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Výhercom bude výhra odoslaná do 31. 8. 2024.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania výhier.

7 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Nevyzdvihnutá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatú výhru sa považuje aj taká výhra, ktorú nebolo možné odovzdať výhercovi ani do 31. 8. 2024.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady (faktické i právne) výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry.

Prípadné reklamácie či akúkoľvek ujmu v spojení s detskými bicyklami a prilbou je nutné uplatniť priamo u dodávateľa týchto výhier, tj. Little bike CZ s.r.o., so sídlom Sokolovská 1276/152, Libeň, 180 00, IČO: 1192452.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo ich kontroly ani za doručenie poštovej zásielky zaslanej prostredníctvom doručovateľa, ktorou bude zasielaná samotná výhra.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

8 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mena a priezviska, e-mailu a úplnej doručovacej adresy (ulica, popisné číslo, obec, poštové smerovacie číslo vrátane fotografie (scan) súťažného pokladničného dokladu. V prípade výhry súťažiaci na výzvu usporiadateľa alebo organizátora poskytne navyše osobné údaje v rozsahu dátum narodenia a adresa trvalého bydliska. Uvedené osobné údaje budú použité na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich v súťaži, zaradenie do databázy súťažiacich v súťaži, odovzdanie výhier výhercom či overenie dodržiavania pravidiel súťaže.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť bez súhlasu súťažiacich spracúvané na účely oprávnených záujmov usporiadateľa súťaže, najmä za účelom, prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä zaslanie výhier v tejto súťaži či na kontrolu dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli a súhlasili so spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s poskytnutím a / alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť nasledovným spôsobom: e-mailom na contest@peppermint.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa tejto súťaže, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže.

Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mondelez Europe Services GmbH, 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1,Švajčiarska konfederácia, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, Račianska 44, 832 42 Bratislava IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 2199/B, kontaktné údaje: e-mail: corporateaffairsczsk@mdlz.com.

Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako sprostredkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte contest@peppermint.cz. Na tomto e-maile môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.dataprotection.gov.sk, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Súťažiaci má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži:

 • právo získať potvrdenie od usporiadateľa o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby, kedy má právo požadovať od usporiadateľa prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám o účele spracúvania osobných údajov, kategórií spracúvaných osobných údajov, identifikácii alebo o kategórii príjemcov, ktorým boli/majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od usporiadateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov a o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 • právo na opravu svojich osobných údajov a s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov má rovnako právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď súťažiaci namieta správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol správnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, keď spracovanie osobných údajov je protiprávne a súťažiaci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre uplatnenie právneho nároku alebo ak súťažiaci vzniesol námietku proti spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody usporiadateľ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi súťažiaceho,
 • právo na výmaz osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo v prípade, že súťažiaci odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie osobných údajov, alebo v prípade, že súťažiaci namieta spracovanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu usporiadateľa alebo za účelom splnenia úlohy usporiadateľa realizovanej vo verejnom záujme alebo na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo v prípade, že osobné údaje boli spracované nezákonne, resp. ak osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa.
 • právo na prenositeľnosť údajov spočívajúcom v práve súťažiaceho získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v práve preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci, a ak spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že pokiaľ súťažiaci požiada o prenesenie a výmaz poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Súťažiaci má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem usporiadateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Súťažiaci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak súťažiaci namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, usporiadateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Súťažiaci nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

Usporiadateľ týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažnej webovej stránke môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo odmietnutie cookies je možné vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov. Zásady používania súborov cookies sú zverejnené a súťažiacim prístupné na stránke https://brumikobjavitel.sk/cookies umiestnené na dolnej časti webovej stránky „https://brumikobjavitel.sk“.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

9 Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje súťažiaci usporiadateľovi, ako aj organizátorovi bezodplatne, vecne, územne a časovo neobmedzené právo na akékoľvek použitie diela vrátane jeho úprav v súvislosti so súťažou. Súťažiaci týmto vyhlasuje, že fotografie, ktoré nahral sú bez právnych vád.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier.

Akékoľvek vyobrazenie výhier na promočných materiáloch je ilustratívne.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu trvania súťaže nepretržite k dispozícii na https://brumikobjavitel.sk.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.

V Bratislave dňa 17. 4. 2024